Skip to content

Algemene voorwaarden KWIEC

Leiderschap, samenwerken en ontwikkeling

Begrippen

 • Opdrachtnemer: KWIEC, zijnde een eenmanszaak (KvK: 71.53.36.64), zaakdoende vanuit Woerden.
 • Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 • Diensten: Alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde diensten. Hieronder valt onder andere organisatieadvies, teamontwikkeling, trainingen, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord. Ook alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
 • Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht (levering van Diensten) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Coachee: Degene die deelneemt aan een ontwikkel-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij/zij niet zelf de Opdrachtgever is.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die door KWIEC geleverd worden. Voorwaarden die afwijken van onderhavige voorwaarden, zijn alleen geldig op het moment dat hier door KWIEC nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven.
 2. Niet alleen de Opdrachtnemer, maar ook alle personen of ondernemingen die eventueel bij de uitvoering van enige opdracht voor Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.

Overeenkomst

 1. Een door de Opdrachtnemer gedaan aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst is vrijblijvend. Dit aanbod is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is hieraan slechts verbonden op het moment dat acceptatie hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk, binnen de in het aanbod gestelde termijn, dan wel uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van dat aanbod worden bevestigd.
 2. De te sluiten c.q. gesloten Overeenkomst is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer beschikbaar gestelde informatie.

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Een door Partijen gesloten Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever gebeuren.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de door de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als Opdrachtnemer te goeder trouw is uit gegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ook niet als deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer aantoonbaar kenbaar behoorde te zijn.

Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de Overeenkomst een jaar of langer is, dienen de partijen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.

Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg schriftelijk aanvullen of aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tijdig van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft. 

Annulering/beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een Overeenkomst of een daarvan onderdeel uitmakende opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachees te weigeren. Op het moment dat de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige dan wel een gedeelte van het aan Opdrachtnemer betaalde bedrag, zal dit door Opdrachtnemer terugbetaald worden.
 2. De Opdrachtgever heeft eveneens het recht deelname aan of de opdracht te annuleren, hetgeen schriftelijk per e-mail of brief dient te geschieden.
 3. Annulering door de Opdrachtgever van de Overeenkomst kan tot zes weken voor aanvang van de betreffende opdracht geschieden. Bij niet of niet-tijdige annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de overeengekomen opdracht te voldoen, tenzij sprake is van een situatie zoals hierna bepaald.
 4. Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever binnen zes weken tot en met twee weken voor aanvang van de betreffende opdracht, is Opdrachtnemer gerechtigd om 50 procent van een overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Bij annulering door Opdrachtgever binnen twee weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige verschuldigde, dan wel overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 5. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de opdracht de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij bijzondere omstandigheden anders rechtvaardigen, wat uitsluitend naar het oordeel van Opdrachtnemer gebeurd.
 6. Een individueel ontwikkel- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos telefonisch of per mail worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende afspraak is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de afspraak in rekening te brengen met een minimum van € 90,- euro. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één van de partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen bestaande Overeenkomst en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen veertien dagen alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties, worden op de overeengekomen wijze betaald.
 8. Opdrachtgever doet er alles aan om de geplande interventies door te laten gaan. Opdrachtgever is niet aansprakelijk als de geplande interventie niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden. In dit geval worden de Opdrachtgever en eventuele deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt alles in het werk gesteld om vervangede data of een passende oplossing te vinden.

Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, compensatie of opschorting met welke reden dan ook.
 2. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling nodig is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te staken of uit te stellen, zonder dat zij daarvoor op enige wijze naar de Opdrachtgever toe schadeplichtig kan worden gesteld.
 3. In geval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente (voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf) dan wel de wettelijke handelsrente (voor zover Opdrachtgever wél handelde in uitoefening van een beroep of bedrijf).
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of uit te stellen, zonder dat zij daarvoor op enige wijze naar de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld en zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever naar Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en (incasso)kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Als van Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijk inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de Overeenkomst, kan Opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden een aanbetaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Incassokosten

In het geval dat Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het volgende geldt:

 1. Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag, na het intreden van het verzuim, niet alsnog na aanmaning binnen dertig dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtgever wordt voldaan.
 2. Voor zover Opdrachtgever wél handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 procent van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid (in afwijking van, dan wel in aanvulling op de vorige leden van dit artikel) zijn beperkt tot een maximaal bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook (waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade voor stagnatie dan wel eigen keuzes ten aanzien van adviezen of onderdelen uit opdrachten), is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is dat uitsluitend voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer van de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de tussen hen bestaande Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de Overeenkomst zal door Opdrachtnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer, wordt aan Opdrachtnemer tevens toestemming verleend voor automatische verwerking van de eventueel uit de Overeenkomst voortvloeiende en/of verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. Middels ondertekening van de Overeenkomst stemt Opdrachtgever in met de bewerking en opslag van deze persoonsgegevens. 
 3. Opdrachtnemer zal ter zake van de Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, voor zover in uitvoering van de Overeenkomst van toepassing.
 4. Indien een Overeenkomst zou moeten komen tot een overdracht of verwerking van persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen de partijen een adequate verwerkersovereenkomst aangaan.

Intellectueel eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde Diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder, respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geschillenbeslechting

 1. Op iedere aanbieding, offerte, dan wel Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit een aanbieding, offerte dan wel Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is.